Aanmelden voor de opleiding

Nieuw Protocol Toetsing en Beoordeling & Landelijk Toetsplan in de Huisartsopleiding

In februari 2011 is het nieuwe Protocol Toetsing en Beoordeling goedgekeurd door het College Geneeskundige Specialismen en vastgesteld door Huisartsopleiding Nederland. Nieuw is dat dit Protocol Toetsing en Beoordeling (Protocol) gekoppeld is aan het Landelijk Toetsplan (Toetsplan).

Het Protocol beschrijft de algemene toetsprocedures en de verplichte toetsen in generieke termen. Het vormt het formele kader, waar volgens de regelgeving bij toetsing minimaal aan dient te worden voldaan.

 

Het Toetsplan beschrijft de huidige visie op toetsing. Tevens geeft het specifiekere richtlijnen voor het hanteren van toetsinstrumenten en –methoden. Het bindend deel beschrijft de toetsen die verplicht zijn volgens het protocol in specifieke termen. In een niet-bindend deel staan die toetsen die facultatief of in het kader van aanvullende toetsing ingezet kunnen worden.

 

Het nieuwe Protocol en Toetsplan geldt voor aios die vanaf 1 maart 2011 startten met de opleiding. Voor aios die eerder met de opleiding zijn gestart, geldt nog het protocol uit 2005. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen we u naar de originele documenten van het Landelijk Toetsplan en het Protocol Toetsing en Beoordeling.

 

Enkele highlights uit het nieuwe Protocol: 

  • De Competentiebeoordelingslijsten (ComBeL’s) worden in jaar 1, 2 en 3 door de opleider en de docent onafhankelijk van elkaar ingevuld. Deze beoordelingen worden samengevat op een nieuw, uniform “landelijk advies en beoordelingsformulier”.
  • De uitslag op de Videotoets Artspatiënt communicatie wordt meegewogen in de voortgangsbeslissing van het hoofd.
  • De toetsen in de startclass bepalen de toegang tot de klinische stage
  • Bij twijfel wordt veel sneller overgegaan tot aanvullende toetsing.
  • Het e-portfolio is al afgestemd op het nieuwe Protocol en is bij lancering dus direct toepasbaar binnen het beschreven kader.

 

In het Toetsplan 2011 leest u de volgende belangrijke punten:

  • Het verzamelen van informatie over het daadwerkelijk functioneren in de praktijk van alledag (“performance”) krijgt een belangrijke plaats naast toetsing van kennis en kunde van de aios (“competence”). Frequenter observeren in de praktijk, en dit goed documenteren, is de boodschap. De instituten faciliteren dit en trainen de opleiders en docenten hiervoor intensief.
  • T.b.v. het beoordelen van arts-patiëntcommunicatie (APC) worden in detail de eisen beschreven waaraan de verplichte APC- toets moet voldoen . Verschillende toetsvarianten en verschillende beoordelaars zijn mogelijk. Hierdoor kan de totale APC-toetsing bestaan uit deze verplichte toets en de oordelen van de docent en de opleider m.b.v. de Combel.
  • De eisen m.b.t. de LHK resultaten zijn aangescherpt. Er wordt sneller overgegaan tot aanvullende toetsing.
  • Er is een fraudereglement opgenomen in het Toetsplan.

 

Het huidige Toetsplan is een groeidocument en wordt een handzaam naslagwerk voor opleidingen, docenten, opleiders en aios. Op dit moment is het m.n. bedoeld voor hoofden en portefeuillehouders toetsing. Zij zullen het Toetsplan, naast het Protocol, uitrollen in het eigen instituut. Huisartsopleiding Nederland ontwikkelt hiervoor aanvullend informatiemateriaal.

 

Informatie en advies

De leden van de werkgroep Toetsing van Huisartsopleiding Nederland en de auteurs van het Toetsplan zijn bereikbaar voor aanvullende informatie en advies via: 

paul.ram@maastrichtuniversity.nl