logo huisartsopleiding nederland

Toetsing

Artikelen in deze categorie.

De STARtclass bereidt eerste- en tweedejaars aios voor op het verlenen van spoedeisende zorg. 

 

Daarbij ga je uit van de ‘ABCDE-benadering,’ het stap voor stap beoordelen van het toestandsbeeld van de patiënt. Deze werkwijze is de basis voor de beslissingen die je neemt en de handelingen die je uitvoert. 

 

Opzet

 

STARtclass I 

Je maakt kennis met de internationaal toegepaste ABCDE-systematiek en oefent deze in kleine groepjes onder leiding van ervaren docenten. Er wordt gewerkt met fantomen en opgeleide simulatiepatiënten (scenariotraining). Op de cursuslocatie worden situaties op de HAP en in een thuissituatie zo goed mogelijk nagebootst. Een deel van het onderwijs is digitaal. Het is een intensieve vierdaagse cursus waarin je leert gestructureerd en stap voor stap spoedgevallen te behandelen.

 

STARtclass II

Je oefent in kleine groepen onder leiding van ervaren klinische docenten en je werkt met fantomen en simulatiepatiënten. Ook in deze cursus is eeen deel van het onderwijs digitaal. In plenaire interactieve sessies leer je de basisprincipes voor het beschrijven van ECG’s en röntgenfoto’s. Het is een intensieve, praktische cursus van tien dagen waarin je leert hoe je patiënten met acute klachten en traumaslachtoffers opvangt en behandelt.

 

Toetsing en certificaat

 

STARtclass I

DE ABCDE kennis wordt getoetst d.m.v. een scenario assessment. Ook de vaardigheden worden geoefend en getoetst. Na afloop ontvang je een deelnamecertificaat.

 

STARtclass II

De cursus begint met een educatieve kennistoets. Na afloop wordt selectief getoetst, zowel theoretisch (kennistoets) als praktisch (scenario assessment). Je ontvangt na afloop een deelnamecertificaat.

 

Informatie

Voor meer informatie ga je naar de website van de Schola Medica

Na deelname ziet u direct op het scherm uw toetsresultaten, die u kunt downloaden en printen. Dit maakt het gemakkelijk om de toets na te bespreken met collega's. 

 

Desgewenst kunt u bij ons een groepscoördinator aanmelden voor de nabespreking. Wij zorgen er dan voor dat deze coördinator na iedere toets beschikt over het toetsmateriaal.

Deelname aan de LHK-toets is geaccrediteerd. Deelname aan de toets levert twee accrediteringsuren op per toets. In totaal zijn dit vier geaccrediteerde uren per abonnementsjaar. 

 

Indien u de toets nabespreekt met collega's onder leiding van een EKC'er krijgt u nog eens twee accrediteringsuren per toets. De EKC'er dient deze te verwerken in GAIA.

Het toetsresultaat wordt gerelateerd aan het niveau van aios in de eindfase van de opleiding. Na deelname aan de toets krijgt u direct online feedback over uw resultaat. U kunt deze gegevens printen of downloaden. 

 

Huisartsopleiding Nederland behandelt alle gegevens uiterst vertrouwelijk.

Bij de toetsstations gaat het om een nagebootste praktijksituatie op het opleidingsinstituut. Aios krijgen een korte uitleg van de situatie en oefenen met fantomen of simulatiepatiënten. De observator geeft hiervoor een score met behulp van het toetsstation. Het toetsstation is geschikt voor het vaardighedenonderwijs en kan onderdeel uitmaken van een vaardighedencarroussel (opeenvolgende toetsstations die samen een vaardighedentoets vormen).

In februari 2011 is het Protocol Toetsing en Beoordeling goedgekeurd door het College Geneeskundige Specialismen en vastgesteld door Huisartsopleiding Nederland. 

 

Dit Protocol Toetsing en Beoordeling (Protocol) is gekoppeld aan het Landelijk Toetsplan (Toetsplan). Het bindend deel van dit Toetsplan beschrijft de toetsen die verplicht zijn volgens het Protocol in specifieke termen. In een niet-bindend deel staan die toetsen die facultatief of in het kader van aanvullende toetsing ingezet kunnen worden.

 

Enkele highlights uit het Protocol:

 

  • De Competentiebeoordelingslijsten (ComBeL’s) worden in jaar 1, 2 en 3 door de opleider en de docent onafhankelijk van elkaar ingevuld.
  • Deze beoordelingen worden samengevat op een uniform 'landelijk advies en beoordelingsformulier'. 
  • De uitslag op de Videotoets Artspatiënt communicatie wordt meegewogen in de voortgangsbeslissing van het hoofd.
  • De toetsen in de STARtclass bepalen de toegang tot de klinische stage.
  • Bij twijfel wordt veel sneller overgegaan tot aanvullende toetsing.
  • Het E-portfolio is afgestemd op het Protocol en is bij lancering dus direct toepasbaar binnen het beschreven kader

 

In het Toetsplan 2011 leest u de volgende belangrijke punten: 

 

Het verzamelen van informatie over het daadwerkelijk functioneren in de praktijk van alledag (“performance”) krijgt een belangrijke plaats naast toetsing van kennis en kunde van de aios (“competence”). Frequenter observeren in de praktijk, en dit goed documenteren, is de boodschap. De instituten faciliteren dit en trainen de opleiders en docenten hiervoor intensief.

T.b.v. het beoordelen van arts-patiëntcommunicatie (APC) worden in detail de eisen beschreven waaraan de verplichte APC- toets moet voldoen. Verschillende toetsvarianten en verschillende beoordelaars zijn mogelijk. Hierdoor kan de totale APC-toetsing bestaan uit deze verplichte toets en de oordelen van de docent en de opleider m.b.v. de ComBeL.

De eisen m.b.t. de LHK resultaten zijn aangescherpt. Er wordt sneller overgegaan tot aanvullende toetsing.

Er is een fraudereglement opgenomen in het Toetsplan.

 

Het huidige Toetsplan is een groeidocument en wordt een handzaam naslagwerk voor opleidingen, docenten, opleiders en aios. Op dit moment is het m.n. bedoeld voor hoofden en portefeuillehouders toetsing. Zij zullen het Toetsplan, naast het Protocol, uitrollen in het eigen instituut.

 

Informatie en advies

Neem voor aanvullende informatie en advies gerust contact met ons op

 

Voor vragen over toetsing: 

 

Paula Jobse

Bureaucoördinator Toetsing

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon: 030 – 22 72 807

 

 

Houd uw kennis van de huisartsgeneeskunde up-to-date en neem een abonnement op de Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets. 

 

U krijgt:

 

 

Wij bieden de toets digitaal aan in de maanden mei en november. Daaraan voorafgaand ontvangt u een e-mail met het internetadres en uw persoonlijke inloggegevens. 

 

Aanmelden

Let op! Bent u huisartsopleider? Dan hoeft u zich niet aan te melden. U krijgt de toets gratis aangeboden door Huisartsopleiding Nederland.

 

Formulier 1: Aanmelden als abonnee

Dit formulier is bedoeld voor huisartsen die zich willen abonneren op de LHK-toets. Gaat u tevens fungeren als 'Coördinator nabespreking', dan verzoeken wij u dit aan te geven op het formulier door te kiezen voor de optie: Ik meld mij aan als Abonnee en Coördinator nabespreking.

 

Formulier 2: Aanmelden als coördinator (geen deelnemer aan de toets)

Dit formulier is bedoeld voor personen die zich willen aanmelden als 'Coördinator nabespreking' en zelf niet deelnemen aan de toets.

 

Abonnementsvoorwaarden

Abonnementskosten

Het abonnementsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De kosten van het jaarabonnement bedragen €100,- euro. Hiervoor wordt halfjaarlijks een bedrag van € 50,- euro gefactureerd. Wanneer u zich aanmeldt:

- tussen 1 april en 30 september ontvangt u de eerste toets in november;

- tussen 1 oktober en 31 maart ontvangt u de eerste toets in mei.

Het jaarabonnement wordt stilzwijgend omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd.

 

Abonnement beëindigen

Na het eerste jaar kunt u uw abonnement maandelijks opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. U kunt hiervoor gebruik maken van het Opzegformulier of neem contact op met het secretariaat. Vermeld altijd uw naam, adres en BIG-nummer. Uw abonnement wordt vervolgens beëindigd per de 1e dag van de eerstvolgende kalendermaand. 

Toets maken vanuit huis. 

 

Ondervindt u problemen bij het maken van een toets vanuit huis? Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen.

 

pdfProblemen met tussentijds opslaan van de antwoorden 

pdfVeilig onderbreken van de toets

pdfToetsfeedback printen of opslaan

Het opnemen van een consult dient nooit zonder expliciete toestemming van de patiënt te gebeuren en dient de privacy van de patiënt in acht te nemen.

 

De acht opleidingsinstituten hebben gezamenlijk een herziene richtlijn opgesteld voor consultopnames door aios.

 

De richtlijn kan zowel op de post als op de praktijk gebruikt worden en voldoet aan de AVG.

 

De richtlijn vindt u hier.

 

Huisartsopleiding Nederland beschikt over verschillende onderwerpgebonden kennistoetsen. 

 

Deze toetsen gaan over een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld de GGZ-toets. Het is de bedoeling het aantal onderwerpgebonden toetsen uit te breiden. De toetsen worden gebruikt in het onderwijs. Instituten kunnen voor meer informatie contact opnemen met Huisartsopleiding Nederland.

 

GGZ-toets

Er is een landelijke GGZ-toets voor huisartsen-in-opleiding beschikbaar. De toets bestaat uit 100 casusvragen (juist/onjuist) over kennis van psychische klachten en behandeling zoals die voor dit onderwerp in de eindtermen van de huisartsopleiding zijn omschreven. Huisartsopleiding Nederland biedt de toets via internet aan. Deelnemers ontvangen na afloop van de toets feedback in de vorm van toetsuitslagen per onderwerp (bv. depressie, dementie, alcohol/verslaving). De aios kan aan de hand van de vragen en de uitslagen reflecteren op kennis van de GGZ vanuit huisartsgeneeskundig perspectief en persoonlijke leerdoelen opstellen. Het instituut kan na afloop van de toets een schriftelijke versie van de individuele toetsuitslagen ontvangen.

 

Aanvragen GGZ-toets

Op verzoek kan de GGZ-toets elektronisch voor groepen aios worden ingeroosterd. Instituten kunnen voor het aanvragen van de GGZ-toets mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De cursus STARtclass jaar 2 bereidt aios gedurende twee aaneengesloten weken voor op de klinische stage (zes maanden).

 

Uitgaande van de uniforme ‘ABCDE’ benadering leert de aios hoe zij patiënten met acute klachten en traumaslachtoffers moet opvangen en behandelen. Stap voor stap wordt het toestandsbeeld van de patiënt beoordeeld. Naast theoretisch onderwijs (o.a. ECG en Röntgenbeoordelingen) werken we, onder leiding van klinische docenten, met simulatiepatiënten om vaardigheden en scenario’s te trainen. 

 

Toetsing STARtclass

Doel: voldoende toetsing is voorwaarde om de klinische stage op de spoedeisende hulp afdeling te kunnen volgen.
Voor wie: alle aios die de STARtclass volgen.

 

Aan het einde van de cursus nemen we twee toetsen af:

 

1. Kennistoets (posttoets)

2. Scenariotoets

 

De theoretische posttoets wordt digitaal afgenomen. Het behaalde resultaat is direct na afloop zichtbaar op het scherm. De scenariotoets wordt afgenomen door een instructeur. De uitslag van deze toets wordt direct na afloop met de aios besproken.

 

Bij goed gevolg ontvangt de aios na afloop van de cursus een deelnamecertificaat.

 

Lees meer: Cursus STARtclass.

De Kennis Over Vaardigheden-toets is een diagnostische educatieve toets. De uitslag geeft de kennis aan per ICPC-hoofdstuk (sterkte-zwakte analyse). 

 

De vragen in de KOV-toets gaan over het verrichten van een medisch technische vaardigheid, zoals de injectie in de carpale tunnel of het inbrengen van een spiraaltje. 

 

Doel

De toets stuurt het leerproces van de aios. Op basis van de uitslag stelt de aios een leerplan op t.a.v. kennis (wat moet ik leren?) en vaardigheden (wat moet ik gaan oefenen?). De literatuurverwijzingen zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel. De aios bespreekt dit leerplan zo spoedig mogelijk met de opleider en de groepsbegeleider. Het gesprek vindt uiterlijk plaats tijdens het derde maandsgesprek (met behulp van de ComBeL). 

 

Voor wie

De KOV-toets is verplicht voor alle eerstejaars aios.

 

Wanneer

De toets wordt digitaal en onder examencondities afgenomen in de derde maand van de opleiding (in mei of november), afhankelijk van de start van de opleiding.

 

Resultaten

Het resultaat van de toets is direct zichtbaar. Aios krijgen via de opleiding aanvullende schriftelijke feedback, met een overzicht van hun antwoorden.


Nabespreking met de opleider

In de maanden juni/juli en december/januari kunnen opleiders van de deelnemende aios thuis of op de praktijk de KOV-toets maken en samen met de aios de toets nabespreken.

'MAAS-Globaal' staat voor Maastrichtse Anamnese en Advies Scorelijst met globale items. 

 

De lijst is bedoeld voor het scoren van communicatie vaardigheden en vakinhoudelijk handelen van artsen.

 

pdfMAAS-Globaal scorelijst

pdfHandleiding MAAS-Globaal 2000

pdfMaasglobaal eindtermen 2009

 

 

Van MAAS-Globaal naar MAAS 2.0

Vanaf maart 2021 wordt de nieuwe MAAS 2.0 van kracht. De nieuwe MAAS 2.0 gaat vanaf dat moment stapsgewijs de oude MAAS-Globaal vervangen. Aan de MAAS 2.0 is het afgelopen jaar door vertegenwoordigers van alle instituten, LOVAH en LHOV eendrachtig samengewerkt.

 

Hieronder vindt u alvast de nieuwe versie, plus een presentatie over wat er in de MAAS 2.0 veranderd is ten opzichte van de oude MAAS-Globaal.

 

pdfMaas 2.0 2020 Scoreformulier

pdfMaas 2.0 2020 Handleiding

  

Met de Korte Praktijk Beoordeling geven opleiders gerichte feedback aan de aios, gebaseerd op een geobserveerde concrete situatie.

 

De KPB betreft het competentiegebied medisch handelen (competentiegebied 1) in combinatie met een of meer andere competentiegebieden. Opleider en aios bespreken vooraf samen welke competentiegebieden beoordeeld worden.

 

De KPB is in alle praktijksituaties toepasbaar en kan gekoppeld worden aan Thema's en KBA's (Kenmerkende BeroepsActiviteiten) met behulp van het ePortfolio.

 

Kenmerkend voor de KPB is dat het niet zozeer gaat om het afvinken van een lijstje en het geven van een cijfer, maar om in concrete bewoordingen te beschrijven wat er goed gaat en wat er beter kan.

 

Voor wie

De KPB is bedoeld voor zowel opleider als aios. Voor de opleider kunnen de KPB’s die in een bepaalde periode worden gedaan dienen als onderbouwing voor de ComBeL. Voor de aios kunnen de KPB’s, door de gerichte kwalitatieve feedback die ze hierbij ontvangen, richting geven aan het formuleren van leerdoelen of gebruikt worden om voortgang van een leerdoel te evalueren.

 

De aios voert, na ondertekening door de opleider, het formulier in zijn/haar ePortfolio in.

 

Literatuur

Via de volgende links vind u meer informatie over soortgelijke instrumenten in medische opleidingen wereldwijd (1) en meer informatie over het inzetten van de KPB en observatie binnen de huisartsopleidingen in Nederland (2,3). 

 

Met de competentiebeoordelingslijsten (ComBeLs) onderbouwen opleiders en docenten / begeleiders hun oordeel over de aios. 

 

De ComBeLs bestrijken de zeven competentiegebieden uit het competentieprofiel van de huisarts: vakinhoudelijk handelen, communicatie (met patiënt), samenwerken, organiseren, maatschappelijk handelen, wetenschap en onderwijs en professionaliteit. Ieder competentiegebied omvat verschillende competenties en van elke competentie zijn de indicatoren voor de beoordeling omschreven.

 

Voor wie

De opleider/docent vult de lijst in aan de hand van zoveel mogelijk directe observaties. Ook de aios kan een eigen exemplaar van de ComBeL passend bij de stage en beoordelaar invullen.

 

Wanneer

De ComBeL ligt ter tafel tijdens het voortgangsgesprek. Eventuele verschillen worden besproken en geanalyseerd. 

 

ComBels voor huisartsopleiders (jaar 1 en 3) en stage-opleiders (jaar 2):

 

 

ComBels voor docenten:

 

 

In onze visie is toetsing onderdeel van een continu proces van observatie en feedback. Dat proces is de kern van het leren in de huisartsopleiding. De huisartsopleiding volgt hierin de principes van ‘programmatisch toetsen’, dat aangeeft dat er sprake is van een doorgaand proces van informatieverzameling en analyse ter onderbouwing van voortgangsbeslissingen.

 

Toetsing is in de eerste plaats van belang voor de aios zelf. De aios krijgt zo informatie en feedback over zijn competentieontwikkeling, zicht op lacunes en op wat goed gaat. Toetsing wordt ingezet om bepaalde, voor de aios en de opleiding relevante, betekenisvolle informatie te verzamelen. Dit dient te voldoen aan bepaalde criteria. Het is belangrijk dat alle competenties worden getoetst en dat dit gebeurt in de volle breedte van het vakgebied. Behulpzaam hierin zijn de thema’s en KBA’s uit het Landelijke Opleidingsplan. Op die manier wordt duidelijk waar de aios staat in zijn ontwikkeling op weg naar het worden van een goede huisarts. Informatie uit toetsing is daarnaast ook van belang voor opleiders, docenten en begeleiders om het leerproces van de aios waar nodig te kunnen ondersteunen.

 

Beoordelen is – zoals wij het begrip in de huisartsopleiding gebruiken – het op basis van alle verzamelde informatie bepalen of de aios voldoende voortgang boekt. De bepaling of de aios een competentie in voldoende mate bezit en in staat is zich daarin nog verder te ontwikkelen is een complex proces en vraagt om informatie op verschillende niveaus: van het kennisniveau tot en met het niveau van feitelijk handelen (zie ook Piramide van Miller). Het vraagt een zorgvuldige afweging van een grote hoeveelheid veelsoortige informatie. De opleider(s), begeleiders en docenten van de aios werken hierin nauw samen.

 

Protocol Toetsing en Beoordeling

De formele randvoorwaarden voor toetsing en beoordeling staan beschreven in het Protocol Toetsing en Beoordeling. Het Protocol Toetsing en Beoordeling is onderdeel van het vernieuwde Landelijk Opleidingsplan 2016 en beschrijft de formele regelgeving waaraan de huisartsopleiding wat betreft toetsing en beoordeling minimaal dient te voldoen. De inhoudelijke uitwerking hiervan is beschreven in het Landelijk Toetsplan.

 

pdfProtocol Toetsing en beoordeling 2016

pdfProtocol Toetsing en beoordeling 2011

 

Landelijk Toetsplan

Het Landelijk Toetsplan beschrijft de visie op toetsing en beoordeling en de procedures die daarbij horen om het leerproces van de aios zo goed mogelijk te ondersteunen en tot een goed oordeel en besluitvorming te komen over de ontwikkeling van de aios.

 

Het Landelijk Toetsplan 2019 sluit aan bij het vernieuwde Landelijk Opleidingsplan 2016, in het bijzonder bij het Protocol Toetsing en Beoordeling in de Huisartsopleiding.

 

pdfLandelijk Toetsplan 2019

 

Toepassing

Het Protocol Toetsing en Beoordeling 2016 en het Landelijk Toetsplan 2019 gelden voor alle aios die de opleiding volgen, met uitzondering van de aios die vóór 1 januari 2017 met de opleiding zijn gestart. Voor deze aios geldt nog het Protocol uit 2011.

 

Verdere informatie

 

Competentiebeoordeling: de ComBeL

Voor de beoordeling van de competentieontwikkeling van de aios wordt gebruik gemaakt van een competentiebeoordelingslijst, kortweg de ComBeL. Klik door voor meer informatie over de ComBeL. De ComBeL is opgenomen in het e-portfolio van de aios.

 

E-Portfolio

De huisartsopleiding werkt met een e-portfolio. Het is voor de aios een hulpmiddel om informatie te verzamelen over zijn/haar competentieontwikkeling. In het e-portfolio zijn verschillende documenten opgenomen die de aios hierbij kan gebruiken. De aios houdt het portfolio zelf bij en reflecteert hiermee op zijn/haar voortgang in de opleiding. Hier vind je meer informatie over het e-portfolio.

 

Huisartsopleiding Nederland coördineert de productie van de landelijke toetsen, verwerkt de resultaten en bewaakt en bevordert de kwaliteit van deze toetsen. De acht opleidingsinstituten werken hiervoor nauw samen.

 

Over toetsing

De huisartsopleiding gaat uit van het piramidemodel van Miller.

 

Toetsaanbod

Hier vindt u o.a. de toetstations, praktijkscoringslijsten, competentiebeoordelingslijsten (ComBeL) en informatie over landelijke kennistoetsen.

 

Huisarts Kennis Quiz

Blijf op de hoogte van actualiteiten en nieuwe huisartsgeneeskundige inzichten met deze gratis app.

 

Contact

Contactgegevens afdeling toetsing Huisartsopleiding Nederland