logo huisartsopleiding nederland

Bij alle kennistoetsen vragen we commentaar van de aios op de gehele toets en de afzonderlijke vragen. Dit commentaar is de leidraad bij de nabespreking van de toets.

 

Op basis van deze nabespreking kunnen vragen vervallen; deze tellen dan niet mee bij het berekenen van de resultaten. Ook kan het zijn dat op basis van het commentaar de antwoordsleutel van de betreffende vraag wordt gewijzigd (“sleutelwijziging”).

 

Na elke toetsafnameperiode kunnen aios digitaal commentaar geven op de toets via een link in het nieuwsbericht ‘Commentaar aios op LHK-toets' dat wordt gepubliceerd onder het kopje Actueel.

Aios met dyslexie kunnen het opleidingshoofd verzoeken de toetstijd met maximaal een half uur te verlengen. Een dyslexieverklaring van een daartoe bevoegde deskundige is vereist. 

Voor wie wil oefenen met de LHK-toets is een oefentoets beschikbaar. 

 

De inhoud en de vorm van de toetsvragen komen overeen met die van de LHK-toets. Met de oefentoets kun je oefenen met het type vragen van de LHK-toets (meerkeuze) en het elektronisch maken van kennistoetsen. Vraag eerst een inlognaam en wachtwoord aan bij het secretariaat van je eigen opleiding, vervolgens kun je hier inloggen.

 

Let op:

Klik voor het maken van de toets alleen op de groene knop START. 

 

printscreen lhk oefentoets

 

Wil je meer toetsvragen maken? Download dan de app Huisarts Kennis Quiz met een wekelijkse actuele vraag.

Bij een onvoldoende toetsresultaat kan het hoofd van de opleiding besluiten een herkansingstoets aan te vragen. De afspraken hierover liggen vast in het Protocol Toetsing en Beoordeling en Landelijk Toetsplan

Nadat alle deelnemers de toets hebben gemaakt en de toets is besproken, publiceert Huisartsopleiding Nederland een overzicht van de vervallen vragen en sleutelwijzigingen (met toelichting) onder Actueel

De toetsvragen worden gemaakt door stafleden van de huisartsopleidingen en huisartsen werkzaam bij Huisartsopleiding Nederland.

 

De vragen voldoen aan een aantal criteria ten aanzien van vorm, inhoud en relevantie. Alle vragen zijn voorzien van een literatuurverwijzing. Dit is een verwijzing ten behoeve van studiedoeleinden en daarmee kan ook de juistheid van de aangegeven antwoordsleutel gecontroleerd worden.

 

Een werkgroep bestaande uit stafleden van de huisartsopleidingen en huisarts-redacteuren werkzaam bij Huisartsopleiding Nederland stelt de toets samen en controleert of de vragen geen onderlinge relaties hebben en of de stam van de ene vraag niet het antwoord is van een andere vraag. Bovendien streeft de werkgroep ernaar de moeilijkheidsgraad van verschillende toetsen gelijk te houden.

Je kunt een voortgangstoets zien als een afsluitend examen; een zeer uitgebreide toets die de (cognitieve) einddoelen van het curriculum test. 

 

In tegenstelling tot een afsluitend examen, nemen aan een voortgangstoets alle studenten deel die op het moment van toetsing in opleiding zijn. Het verschil in kennisniveau komt tot uitdrukking in het verschil in toetsscores; de scores van de hogere jaarsstudenten zullen over het algemeen hoger zijn dan die van jongere jaarsstudenten.

 

Om de voortgang in kennis te kunnen meten, wordt de voortgangstoets herhaald afgenomen. Bij iedere toetsafname wordt een andere toets afgenomen. Idealiter toetsen alle toetsen hetzelfde kennisdomein met dezelfde moeilijkheidsgraad.

 

De verwachting is dat de individuele student voor iedere toets een hogere score behaalt dan bij voorgaande toetsen; dit als gevolg van opgedane kennis tijdens het onderwijs. Voortgangstoetsing geeft inzicht in de mate waarin een student de einddoelen van het onderwijsprogramma bereikt heeft en welke kennisgroei er in een bepaalde periode heeft plaatsgevonden.

 

Door de focus op einddoelen en de omvang van de toets is het vrijwel onmogelijk om gericht te leren voor de voortgangstoets. Als gevolg hiervan wordt toetsgericht leren ontmoedigd en wordt continu leren gestimuleerd.

 

De voortgangstoets levert informatie op die op verschillende niveaus gebruikt kan worden. Allereerst levert het de student informatie op over zijn studievoortgang. Ook geeft het de student inzicht in zijn kennisniveau, bijvoorbeeld door het te vergelijken met de resultaten van een peergroep. Daarnaast biedt het de opleiders en docenten handvaten bij de begeleiding van de student en kunnen zij studenten met mogelijke leerproblemen tijdig op te sporen.

 

Opleidingen kunnen, door vergelijking van groepen, informatie verzamelen over het curriculum. Deze vergelijking kan gedaan worden voor verschillende studentgroepen binnen dezelfde opleiding, maar ook door het vergelijken van studentgroepen van verschillende opleidingen. De opleidingen kunnen op deze manier inzicht krijgen in het functioneren van hun curriculum en wanneer nodig tijdig bijsturen.

Van Leeuwen YD. Growth in knowledge of trainees in general practice. [Dissertatie]. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg, 1995.

 

Pollemans MC. Kennistoetsing bij huisartsen. [Dissertatie]. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg, 1994.

 

Ram P, van der Vleuten C, Rethans JJ, Schouten B, Hobma S, Grol R. Assessment in general practice: the predictive value of written-knowledge tests and a multiple-station examination for actual medical performance in daily practice. Med Educ 1999; 33(3): 197-203.

De Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets (LHK-toets) is een voortgangstoets. Het doel van de toets is om de voortgang in kennisontwikkeling gedurende de opleiding te toetsen. 

 

De LHK-toets wordt twee maal per jaar afgenomen. Vanaf 2021 vindt de landelijke afname van de LHK-toets niet langer plaats in de eerste week van april en oktober, maar in de laatste week van maart en september.

De toets meet de kennis van een aios op het eindniveau van de opleiding. De inhoud van de toets staat daardoor los van specifieke onderdelen van individuele onderwijsprogramma's. De LHK-toets wordt op alle Nederlandse huisartsopleidingen tegelijkertijd afgenomen. De plaats van de LHK-toets in de opleiding staat beschreven in het landelijke toetsplan

 

Data LHK-toets:

 

Als gevolg van de coronamaatregelen is de afname van de LHK-toets in april 2020 vervallen en vindt de afname in het najaar 2020 in aangepaste vorm plaats.

 

20202021

De afname in april 2020 is vervallen

Woensdag 31 maart

Afname op een per instituut vastgestelde datum en tijdstip tussen 30 september en 9 oktober 2020

Woensdag 29 september

De LHK-toets bestaat uit 120 meerkeuzevragen, die samen het hele kennisdomein van de huisartsgeneeskunde representeren. Elke vraag bestaat uit een introducerende tekst (de stam) met een vraag en 2 tot 4 antwoordopties. Daarnaast is het mogelijk om als je het antwoord niet weet, gebruik te maken van de vraagtekenoptie.

 

De toets bestaat uit medisch inhoudelijke vragen (volgens een blauwdruk verdeeld over 16 verschillende ICPC categorieën) en huisartsgeneeskundig-theoretische vragen. Daarnaast zijn de vragen gespreid over leeftijdscategorieën van patiënten en aspecten van het consult, bijvoorbeeld diagnostiek of beleid. 

 

Naast het meten van de voortgang van individuele aios maakt de LHK-toets onderlinge vergelijking van groepen aios en benchmarking van curricula mogelijk.

 

De LHK-toets is erkend als een kwalitatief uitstekende toets. De betrouwbaarheid en validiteit van de kennistoets zijn onderzocht. De toets blijkt een goede voorspeller voor het feitelijk medisch handelen in de praktijk. 

ICPC A Algemeen en niet-gespecificeerd
ICPC B Bloed en bloedvormende organen
ICPC D Tractus Digestivus
ICPC F Oog
ICPC GEEN Huisartsgeneeskundig theoretische onderwerpen
ICPC H Oor
ICPC K Tractus Circulatorius
ICPC L Bewegingsapparaat
ICPC N Neurologie
ICPC P Psychische problemen
ICPC R Tractus Respiratorius
ICPC S Huid en subcutis
ICPC T Endocriene klieren/metabolisme/voeding
ICPC U Urinewegen
ICPC W Zwangerschap/bevalling/anticonceptie
ICPC X Geslachtsorganen en borsten vrouw
ICPC Y Geslachtsorganen en borsten man