logo huisartsopleiding nederland

Een longitudinale grafiek bevat de scores behaald bij een reeks van kennistoetsen. 

 

Deze grafiek geeft informatie over de ontwikkeling van kennis (in totaal of per subdomein). In één figuur worden alle behaalde scores weergegeven per referentiegroep. Naast de geobserveerde scores wordt ook een prognose voor één of twee toekomstige meetmomenten gegeven. De grafiek kan gebaseerd zijn op de onbewerkte score of de gecumuleerde score. In het laatste geval wordt een geleidelijker verloop verkregen door voor elk meetmoment de gemiddelde-score-tot-nu-toe te berekenen. 

 

De longitudinale grafiek bestaat uit twee delen:

 

  • Een groene lijn die het scoreverloop van de aios toont met daarin witte punten die de observaties weergegeven; als er een punt ontbreekt, dan heeft de aios in die opleidingsfase geen toetsresultaten.
  • Gekleurde velden waarmee de scoreverdeling van de referentiegroep wordt weergegeven.

 

10114399

 

10114400

 

Let op: De gekleurde vlakken geven NIET aan hoe groot het aandeel onvoldoende, voldoende en goed scores is. Het rode gebied bijvoorbeeld betreft (per meetmoment) ALTIJD 10% van alle scores of het nou relatief groot of klein is. Ingeval het relatief groot is betekent dat alleen dat de onderkant van de verdeling (van 5e tot 15e percentiel) langgerekt is. Indien er veel samenvallende scores zijn (bijvoorbeeld veel 0-en bij een voor lagere jaars moeilijk onderwerp) dan kunnen zowel het 5e als het 15e percentiel bij 0 terecht komen en wordt het rode gebied gereduceerd tot een streep. 

 

Het lichter gekleurde gedeelte aan de rechterkant van de grafiek is het prognosegebied. De groene lijn is een puntschatting van de prognose en de blauwe en paarse lijnen markeren het 95% betrouwbaarheidsinterval.

 

Ter vergelijking is ook de longitudinale grafiek van de gecumuleerde score gepresenteerd. Deze laat een geleidelijker en minder door meetruis verstoord verloop zien dat de kennisontwikkeling beter representeert.

 

De kennisontwikkeling op subdomeinniveau kan onderzocht worden met behulp van soortgelijke grafieken per subdomein. Hieronder staat als voorbeeld het scoreverloop van een aios voor categorie tractus circulatorius in de onbewerkte en de gecumuleerde vorm. Door het kleine aantal vragen is bij deze subtoetsresultaten de verstorende invloed van meetruis nog groter dan bij de totaalscore en biedt de gecumuleerde score een aanzienlijk betrouwbaarder beeld van de kennisgroei.

 

10114401

 

10114402

Voor de totaalscore bestaat de grafiek per meetmoment uit twee delen: 

 

  • Een groene punt die het niveau van de score van de aios aangeeft (af te lezen op de verticale as)
  • Een box waarmee de scoreverdeling van de referentiegroep wordt aangegeven.

 

10114397

 

De informatie die de box biedt, bestaat uit de percentielen van de verdeling van de score in de referentiegroep.

 

Let op! De box is dus GEEN bar-chart waarbij de oppervlakte van de gekleurde vlakken aangeeft hoe groot het aandeel zwakke, voldoende en sterke scores is. Het rode gebied bijvoorbeeld betreft ALTIJD 10% van alle scores of het nou relatief groot of klein is. Ingeval het relatief groot is, betekent dat alleen dat de onderkant van de verdeling (van 5e tot 15e percentiel) langgerekt is. Indien er veel samenvallende scores zijn (bijvoorbeeld veel 0-en bij een voor lagerejaars moeilijk subdomein) dan kunnen zowel het 5e als het 15e percentiel bij 0 terecht komen en wordt het rode gebied gereduceerd tot een streep.

Voor een weergave van een subdomein bestaat de grafiek uit horizontale balken per domein, waarin met kleurgebieden de percentielen van de scoreverdeling in de referentiegroep zijn aangegeven (in dit geval zijn de bijbehorende scores af te lezen op de horizontale as). In elke balk is de score van de aios op de betreffende subtoets aangegeven met een groene punt.

 

10114398