logo huisartsopleiding nederland

Over toetsing

Er zijn vele soorten toetsen en je kunt ze op verschillende manieren indelen. We baseren de toetsen op het piramidemodel van Miller, dat klinische competenties meet. De formele randvoorwaarden voor toetsing staan beschreven in het Protocol Toetsing en Beoordeling.

 

Protocol Toetsing en Beoordeling

Het Protocol Toetsing en Beoordeling is onderdeel van het vernieuwde Landelijk Opleidingsplan 2016 en beschrijft de formele regelgeving waaraan de huisartsopleiding wat betreft toetsing en beoordeling minimaal dient te voldoen. De inhoudelijke uitwerking hiervan is beschreven in het Landelijk Toetsplan.

 

pdfProtocol Toetsing en beoordeling 2016

pdfProtocol Toetsing en beoordeling 2011

 

Landelijk Toetsplan

Het Landelijk Toetsplan beschrijft de visie op toetsing en beoordeling en de instrumenten die daarbij horen om het leerproces van de aios zo goed mogelijk te ondersteunen en tot een goed oordeel en besluitvorming te komen over de ontwikkeling van de aios.

 

Het Landelijk Toetsplan 2016 bouwt voort op het Toetsplan van 2011 en sluit aan bij het vernieuwde Landelijk Opleidingsplan 2016, in het bijzonder bij het hoofdstuk Protocol Toetsing en Beoordeling in de Huisartsopleiding.

 

pdfLandelijk toetsplan 2016

pdfLandelijk toetsplan 2011

 

Toepassing

Het Protocol Toetsing en Beoordeling en het Landelijk Toetsplan 2016 gaan in per 1 januari 2017 en gelden voor aios die na 1 januari 2017 met de opleiding starten. Voor aios die eerder met de opleiding zijn gestart, geldt het Protocol uit 2011.

 

Piramide van Miller

De onderste twee lagen van de piramide staan voor de kennis (knows en knows how) waarover de aios moet beschikken om zijn / haar taken te kunnen uitvoeren. De volgende laag staat voor het toepassen van die kennis in de praktijk (shows). De bovenste laag is bereikt als de aios de kennis en vaardigheden zelfstandig kan gebruiken in de huisartspraktijk (does), het competentieniveau. 

 

piramide van miller

 

Analoog aan dit model onderscheidt Huisartsopleiding Nederland: kennistoetsen (bijv. LHK-toets), vaardighedentoetsen (bijv. toetsstations) en competentiebeoordelingen (bijv. ComBeL). 

 

Verdere informatie

pdfProtocol Toetsing en Beoordeling 2005 met wijziging december 2008