logo huisartsopleiding nederland

Landelijke regeling toekenning forfaitaire accrediteringspunten

Uitgangspunten/ criteria:

 

 • Opleiden gebeurt grotendeels in de praktijk. Daarnaast wordt van huisartsopleiders gevraagd deel te nemen aan de 8 terugkomdagen. Deze beide activiteiten rechtvaardigen een jaarlijkse toekenning aan opleiders van 20 forfaitaire punten.
 • Huisartsopleiders nemen deel aan een meervoud van 20 uren per jaar aan accreditabele nascholing
 • De inhoud van de deskundigheidsbevordering behelst alle kerncompetenties, in geïntegreerde vorm; dus niet alleen het trainen van didactische vaardigheden.
 • Door te maximeren op 20 punten dienen huisartsopleiders ook nog op andere wijze hun punten te vergaren om tot het verplichte aantal te komen
 • Administratieve lasten/ kosten bij de uitvoering van de toekenning van forfaitaire accrediteringspunten dienen tot een minimum te worden beperkt.

 

Doelgroep:

 

 • Huisartsopleiders opleiding huisartsgeneeskunde
  Een huisartsopleider die een aios opleidt als hoofdopleider ontvangt per jaar 20 forfaitaire punten voor zijn opleidingsactiviteiten en het volgen van de terugkomdagen. Als hij/zij een deel van het jaar opleidt ontvangt de opleider naar rato aantal punten. Wanneer een opleider structureel te weinig terugkomdagen volgt wordt hij/zij hierop aangesproken (in een functioneringsgesprek). Het heeft geen direct gevolg voor het toekennen van de forfaitaire punten, wel mogelijk voor het opleiderschap. De punten worden aan het eind van een opleidingsperiode van een jaar ingevoerd in GAIA.
 • Huisartsopleiders basiscurriculum
  Een huisartsopleider die coassistenten opleidt ontvangt hiervoor 5 punten per student. Dit krijgt de opleider voor de opleidingsactiviteiten en voor het volgen van de terugkomdagen. De punten worden aan het eind van het kalenderjaar ingevoerd.
 • Huisartsbegeleiders/ overige huisarts-stafleden betrokken bij de opleiding huisartsgeneeskunde en het basiscurriculum
  Huisartsbegeleiders krijgen 5 punten per halve dag aanstelling met een maximum van 20 punten forfaitaire punten per jaar. Dit is voor alle opleidingsactiviteiten, werkgroepen, onderzoeken en DOCO’s. Wanneer een huisarts minder dan een jaar in dienst is krijgt hij/zij naar rato geaccrediteerd. De punten worden eveneens per kalenderjaar ingevoerd. 

 

Bijzondere activiteiten in relatie tot de forfaitaire regeling mits voldaan aan de BIA-procedure:

 

 • HAO meerdaagse: valt binnen de forfaitaire regeling 
 • Centrale opleidersdag: valt binnen de forfaitaire regeling
 • Referatendag: door hoofd zelf te bepalen of dit extra punten oplevert, mits voldaan aan de BIA procedure
 • LHK toets: levert extra punten op
 • Introductiecursus opleiders: valt binnen de forfaitaire regeling. Indien de beginnende opleider de cursus volgt maar nog niet meteen start als opleider wordt alsnog punten hiervoor toegekend. 
 • Gezamenlijke intervisie: eis van ABC1: volgens de regels met EKC. Door hoofd zelf te bepalen of dit aldus aan opleiders wordt aangeboden.
 • Trainingen opleiden coschappen: punten worden toegekend naar rato van de scholingsuren, mits voldaan aan de BIA procedure
 • Opleiderscongres: levert extra punten op, mits voldaan aan de BIA procedure

 

Indien niet vallend onder de forfaitaire regels dienen activiteiten volgens de gebruikelijke procedure apart aangevraagd te worden.

 

Procedure

De BIA wordt doorgaans uitgevoerd door een kleine commissie binnen de afdeling huisartsgeneeskunde meestal bestaande uit:

 

 • Hoofd van de afdeling (inhoudelijk verantwoordelijk)
 • Coördinator huisartsopleiders / staflid (aanspreekpunt)
 • Secretariaat / adm. medewerker(s) (verantwoordelijk voor de invoering in GAIA van de activiteiten basiscurriculum en van de vervolgopleiding huisartsgeneeskunde

 

De registratie in GAIA gebeurt onder ‘algemeen’ en niet onder ‘vakinhoudelijk’

 

Let op: wanneer een of meer van de hier genoemde activiteiten al onderdeel uitmaken van de terugkomdagen vallen ze binnen de forfaitaire regeling en is aparte accreditering niet aan de orde.