logo huisartsopleiding nederland

Over toetsing

In onze visie is toetsing onderdeel van een continu proces van observatie en feedback. Dat proces is de kern van het leren in de huisartsopleiding. De huisartsopleiding volgt hierin de principes van ‘programmatisch toetsen’, dat aangeeft dat er sprake is van een doorgaand proces van informatieverzameling en analyse ter onderbouwing van voortgangsbeslissingen.

 

Toetsing is in de eerste plaats van belang voor de aios zelf. De aios krijgt zo informatie en feedback over zijn competentieontwikkeling, zicht op lacunes en op wat goed gaat. Toetsing wordt ingezet om bepaalde, voor de aios en de opleiding relevante, betekenisvolle informatie te verzamelen. Dit dient te voldoen aan bepaalde criteria. Het is belangrijk dat alle competenties worden getoetst en dat dit gebeurt in de volle breedte van het vakgebied. Behulpzaam hierin zijn de thema’s en KBA’s uit het Landelijke Opleidingsplan. Op die manier wordt duidelijk waar de aios staat in zijn ontwikkeling op weg naar het worden van een goede huisarts. Informatie uit toetsing is daarnaast ook van belang voor opleiders, docenten en begeleiders om het leerproces van de aios waar nodig te kunnen ondersteunen.

 

Beoordelen is – zoals wij het begrip in de huisartsopleiding gebruiken – het op basis van alle verzamelde informatie bepalen of de aios voldoende voortgang boekt. De bepaling of de aios een competentie in voldoende mate bezit en in staat is zich daarin nog verder te ontwikkelen is een complex proces en vraagt om informatie op verschillende niveaus: van het kennisniveau tot en met het niveau van feitelijk handelen (zie ook Piramide van Miller). Het vraagt een zorgvuldige afweging van een grote hoeveelheid veelsoortige informatie. De opleider(s), begeleiders en docenten van de aios werken hierin nauw samen.  

 

Protocol Toetsing en Beoordeling

De formele randvoorwaarden voor toetsing en beoordeling staan beschreven in het Protocol Toetsing en Beoordeling. Het Protocol Toetsing en Beoordeling is onderdeel van het vernieuwde Landelijk Opleidingsplan 2016 en beschrijft de formele regelgeving waaraan de huisartsopleiding wat betreft toetsing en beoordeling minimaal dient te voldoen. De inhoudelijke uitwerking hiervan is beschreven in het Landelijk Toetsplan.

 

pdfProtocol Toetsing en beoordeling 2016

pdfProtocol Toetsing en beoordeling 2011

 

Landelijk Toetsplan

Het Landelijk Toetsplan beschrijft de visie op toetsing en beoordeling en de procedures die daarbij horen om het leerproces van de aios zo goed mogelijk te ondersteunen en tot een goed oordeel en besluitvorming te komen over de ontwikkeling van de aios.

 

Het Landelijk Toetsplan 2019 sluit aan bij het vernieuwde Landelijk Opleidingsplan 2016, in het bijzonder bij het Protocol Toetsing en Beoordeling in de Huisartsopleiding.

 

pdfLandelijk Toetsplan 2019

 

Toepassing

Het Protocol Toetsing en Beoordeling 2016 en het Landelijk Toetsplan 2019 gelden voor alle aios die de opleiding volgen, met uitzondering van de aios die vóór 1 januari 2017 met de opleiding zijn gestart. Voor deze aios geldt nog het Protocol uit 2011.

 

Verdere informatie

 

Competentiebeoordeling: de ComBeL

Voor de beoordeling van de competentieontwikkeling van de aios wordt gebruik gemaakt van een competentiebeoordelingslijst, kortweg de ComBeL. Klik door voor meer informatie over de ComBeL. De ComBeL is opgenomen in het e-portfolio van de aios.

 

E-Portfolio

De huisartsopleiding werkt met een e-portfolio. Het is voor de aios een hulpmiddel om informatie te verzamelen over zijn/haar competentieontwikkeling. In het e-portfolio zijn verschillende documenten opgenomen die de aios hierbij kan gebruiken. De aios houdt het portfolio zelf bij en reflecteert hiermee op zijn/haar voortgang in de opleiding. Hier vind je meer informatie over het e-portfolio.