Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets

De Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets (LHK-toets) bestaat uit 120 meerkeuzevragen over de huisartsgeneeskunde. De toets geeft inzicht in het kennisniveau van de aios en wordt twee keer per jaar afgenomen. Met de toets wordt de voortgang in kennis van een aios getoetst. Ook opleiders en docenten kunnen de toets maken.

Toetsdata en informatie over inloggen

De LHK-toets wordt afgenomen in de laatste week van maart en de laatste week van september. De toets wordt afgenomen op:

 • Woensdag 27 maart 2024
 • Woensdag 2 oktober 2024

Informatie over de toetsafname ontvang je van je opleidingsinstituut. Kort voor de afname ontvang de inloggegevens en instructie voor de LHK-toets per e-mail van Huisartsopleiding Nederland.

Veranderingen in de LHK – Belangrijkste uitgangspunten

Wil je weten wat er is veranderd in de Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets (LHK) en wat dit voor de toets van maart 2024 betekent?

In 2023 is onderzocht hoe de LHK kan meebewegen met ontwikkelingen in het huisartsenvak en met de visie ‘verantwoord vertrouwen’ in het nieuwe Landelijk Opleidingsplan (LOP). De acht opleidingsinstituten, het adviesbureau Citolab en Huisartsopleiding Nederland hebben gekeken naar het doel en de relevantie van de LHK-toets binnen de opleiding, en hoe deze toekomstbestendig te houden.

Het onderzoek heeft geresulteerd in een advies. De aanpassingen gaan de komende jaren fasegewijs plaatsvinden.

Voor de LHK-toets maart 2024 betekent dit het volgende:

Doel van de toets is: inzicht krijgen in je eigen ontwikkeling op het gebied van huisartsgeneeskundige kennis:

 • De toets is vanaf maart 2024 volledig ontwikkelingsgericht en bedoeld om je inzicht te geven in waar je sterke punten en lacunes liggen op de verschillende kennisgebieden in de toets.
 • Je gaat aan de slag met de uitslag van je toets (laag-gemiddeld-hoog). Bijvoorbeeld door de uitkomsten van de toets na te bespreken met je opleider of in je aiosgroep. Dat is mogelijk vanaf een week na de afname en in de maanden mei en juni.
 • Omdat de toets ontwikkelingsgericht is, telt de uitslag niet sec mee als beoordeling in bijvoorbeeld de ComBeL of het voortgangsgesprek, maar wordt er besproken wat je doet of gedaan hebt om je ontwikkelpunten te verbeteren en wat het resultaat daarvan is.

Mogelijkheid tot opzoeken en afnametijd (2,5 uur) 
Het raadplegen van bronnen tijdens de toets is toegestaan. Dit sluit aan bij de praktijk van het huisartsenvak. Om het kennisniveau van de aios goed te kunnen blijven meten, is de afnametijd verkort van 3 uur naar 2,5 uur.  Binnen de toetstijd kan een beperkt aantal vragen opgezocht worden en zal voldoende parate kennis aanwezig moeten zijn om effectief te kunnen opzoeken.

Casusvragen
De vraagvorm blijft gelijk. Na de beschrijving van een casus uit de huisartspraktijk volgen meerdere (2, 3 of 4) antwoordopties. Er kan geen vraagteken meer als antwoord op de vragen worden ingevuld.

Gebruik van 0/1 (fout/goed) scores
De berekening van de score is aangepast. Een antwoord is goed (1) of fout (0). Hiermee is het transparanter op welke wijze je aan je uitslag bent gekomen en dat is bij een ontwikkelingsgerichte toets belangrijk. De scores zijn betrouwbaarder en meer valide omdat persoonskenmerken minder een rol spelen.

Toekomstige aanpassingen

Toekomstige aanpassingen zijn:

 • Van relatieve naar absolute normering
  De huidige LHK toets heeft een relatieve normering. Dit houdt in dat het resultaat van je toets afhankelijk is van de resultaten van je mede-aios. Bij een ontwikkelingsgerichte toets past een absolute normering. Je toetsresultaat is bij een absolute norm niet afhankelijk van de resultaten van je mede-aios. Vooraf wordt per opleidingsfase een cesuur bepaald. De inhoud van de toets is leidend. Welk kennisniveau mogen we van een aios in een bepaalde opleidingsfase verwachten?
  De overgang naar een andere normering vraagt om een zorgvuldige voorbereiding en hier wordt achter de schermen intensief aan gewerkt. De LHK-toets van maart 2024 heeft nog de relatieve norm.
 • Toetssoftware 
  Er vindt onderzoek plaats naar toetssoftware die de aanpassingen van de LHK-toets en het ontwikkelingsgerichte karakter van de toets goed ondersteunt.

Tot slot
Samen met de opleidingsinstituten hebben we een belangrijke stap gezet door meer te gaan toetsen op de ontwikkeling van huisartsen in opleiding. Zo sluit de LHK beter aan bij het gedachtegoed ‘verantwoord vertrouwen’ van het nieuwe LOP. Heb je nog vragen over de LHK-toets, mail dan naar toetsing@huisartsopleiding.nl

Inhoud van de toets

De LHK-toets is een domeindekkende kennistoets. Dat houdt in dat de toets bestaat uit vragen die alle aspecten van de huisartsgeneeskunde bestrijken. Bijvoorbeeld medisch inhoudelijke vragen, maar ook vragen over wetgeving, wetenschap en communicatie met de patiënt. De toets vormt op deze manier een afspiegeling van alles wat de huisarts in de praktijk tegenkomt. De vragen worden ontwikkeld door stafleden van de huisartsopleidingen en door huisartsen die werkzaam zijn bij Huisartsopleiding Nederland.

Boekenlijst

De vragen in de LHK-toets zijn voorzien van een literatuurverwijzing. Hiermee kun je je verder verdiepen in het onderwerp van de vraag. In de boekenlijst vind je een overzicht van alle literatuur waarnaar in de LHK-toets wordt verwezen. De boekenlijst is alfabetisch, en op onderwerp gerangschikt.

Oefentoets

Via de LHK-oefentoets kun je oefenen met het type vragen van de LHK-toets. De inloggegevens voor de oefentoets kun je opvragen via je instituut. Wil je meer toetsvragen maken? Download dan de app Huisarts Kennis Quiz met een wekelijkse actuele vraag.

Uitslag en berekening resultaten

Toetsuitslagen zijn ongeveer 4 weken na het afnemen van de toets bekend. De uitslagen zijn in te zien via het e-portfolio. Je kunt daar je eigen scores vergelijken met je referentiegroep van het instituut en je landelijke referentiegroep. Toetsuitslagen zijn ook in te zien via LHK-ProF. Ook daar kun je jezelf vergelijken met anderen en de resultaten van verschillende toetsen over verloop van tijd inzien. Ga naar de LHK-prof.

Wil je meer weten over de manier waarop de resultaten van de LHK-toets worden berekend of hoe je je resultaten kunt interpreteren? Download dan de Toelichting op de berekening resultaten LHK-toets of de excel referentiegroep berekenen.

Vervallen vragen

Na het maken van de toets krijg je als aios de kans commentaar te geven op de toets als geheel en op de afzonderlijke vragen. Aan de hand van dit commentaar kunnen vragen vervallen. Ze tellen dan niet mee bij de resultaten. Bekijk de vervallen vragen van de toets van september 2023.

Dyslexie

Heb je dyslexie? Dan mag je een half uur langer over de toets doen. Je kunt dit aanvragen via je opleidingsinstituut en hebt daarvoor een dyslexieverklaring nodig.

Opleiders

Opleiders kunnen de LHK-toets kosteloos maken. Als opleider krijg je de toets twee keer per jaar aangeboden, in mei en november. Je hoeft je hier niet voor aan te melden en krijgt vanzelf bericht.

Abonnement

De LHK-toets is een handig middel voor huisartsen die hun kennis op peil willen houden. Je kunt daarom een abonnement nemen op de LHK-toets. Deelname aan de LHK-toets is geaccrediteerd met 2 punten per toets.

Gratis en vrijblijvend

Huisarts Kennis Quiz

Blijf door de Huisarts Kennis Quiz app op de hoogte van onder meer huisartsgeneeskundige inzichten en actualiteiten en test wekelijks je kennis met een nieuwe meerkeuzevraag. Al 2500 aios, opleiders en huisartsen gaan je voor.
Lees meer over de Huisarts Kennis Quiz

Hulp nodig

Maak je de LHK-toets online en heb je vragen of loop je tegen iets aan? Bijvoorbeeld met tussentijds opslaan of printen? In ons hulpdocument hebben we de antwoorden op veelvoorkomende vragen bij elkaar verzameld.

Auteursrechten

De LHK-toets is eigendom van Huisartsopleiding Nederland. Er rust daarom auteursrecht op de vragen en de bijbehorende antwoordsleutels. Meer informatie over het delen van de vragen en antwoordsleutel lees je in het document publicatiebeleid.

Download
Vragen en contact

Heb je vragen over de LHK-toets? Neem dan contact op met:

Team Toetsing
E-mailtoetsing@huisartsopleiding.nl
Tel: 030 227 2818

Gerelateerd aan deze pagina