logo huisartsopleiding nederland

Landelijke regeling toekenning forfaitaire accrediteringspunten

(ingangsdatum 1 januari 2020)

 

Uitgangspunten/ criteria

 • Opleiden gebeurt grotendeels in de praktijk. Daarnaast wordt van huisartsopleiders gevraagd deel te nemen aan de acht terugkomdagen. Deze beide activiteiten rechtvaardigen een jaarlijkse toekenning aan opleiders van 20 forfaitaire punten.
 • Huisartsopleiders nemen deel aan een meervoud van 20 uren per jaar aan accreditabele nascholing.
 • De inhoud van de deskundigheidsbevordering behelst alle kerncompetenties, in geïntegreerde vorm; dus niet alleen het trainen van didactische vaardigheden.
 • Door te maximeren op 20 punten dienen huisartsopleiders ook nog op andere wijze hun punten te vergaren om tot het verplichte aantal te komen.
 • Administratieve lasten/ kosten bij de uitvoering van de toekenning van forfaitaire accrediteringspunten dienen tot een minimum te worden beperkt.

 

Doelgroepen

Huisartsopleiders opleiding huisartsgeneeskunde (HAO)

Een huisartsopleider die een aios opleidt als hoofdopleider ontvangt per jaar 20 forfaitaire punten voor zijn opleidingsactiviteiten en het volgen van de terugkomdagen. Als hij/zij een deel van het jaar opleidt ontvangt de opleider naar rato aantal punten. Wanneer een opleider structureel te weinig terugkomdagen volgt  wordt hij/zij hierop aangesproken (in een functioneringsgesprek). Het heeft geen direct gevolg voor het toekennen van de forfaitaire punten, wel mogelijk voor het opleiderschap. De punten worden aan het eind van een opleidingsperiode van een jaar ingevoerd in GAIA. 

 

Huisartsbegeleiders (HADO) coassistenten

De formele eis voor het ontvangen van punten door de HADO is het volgen van vier uur nascholing per twee jaar (of twee uur nascholing per jaar). Deze nascholing wordt beschreven in een notitie ten behoeve van het ABC1 (De onderwijssituatie moet controleerbaar zijn en de HADO doorloopt een leercirkel die transparant dient te zijn voor het ABC1. Zie de link naar bijlage: Accreditatie van de huisartsdocenten, december 2015). De HADO ontvangt voor de begeleiding, na aftrek van de bovengenoemde verplichte uren, gemiddeld één punt per week/per student, met een maximum van 20 punten per jaar. Er zijn geringe verschillen in de kwaliteitssystematiek in de puntentoekenning per opleiding. Het kwaliteitssysteem is per opleiding (en BIA) beschreven. 

 

Overlap met toekenning van punten onder andere titels (aios opleiden, docentschap) wordt voorkomen, het maximum blijft 20 punten.

 

Gedeeld opleiderschap

In opleidingspraktijken is steeds vaker sprake van gedeeld opleiderschap. Dit kan zijn in de vorm van afwisselend hoofd en ondersteunend opleiderschap, of in de vorm van permanent hoofd en ondersteunend opleiderschap.

Met het toekennen van accreditatiepunten gelden de volgende uitgangspunten:

A. Het volgen van de basisscholing levert tien punten op.

B. Het bijwonen van aios gerelateerde terugkomdagen levert eveneens tien punten op.

C. Tijdens de meerdaagse worden modules aangeboden die passend zijn voor de ondersteunende opleiders.

D. De ondersteunende opleider maakt gebruik van het scholingsaanbod van de instituten. Op basis van de gevolgde scholing worden de betreffende punten toegekend.

 

Huisartsbegeleiders en overige huisarts-stafleden

Huisartsbegeleiders die betrokken zijn bij de opleiding huisartsgeneeskunde en/of coassistenten krijgen vijf punten per halve dag aanstelling met een maximum van 20 punten per jaar. Dit is voor alle opleidingsactiviteiten, werkgroepen, onderzoeken en DOCO’s. Wanneer een huisarts minder dan een jaar in dienst is krijgt hij/zij naar rato geaccrediteerd. De punten worden eveneens per kalenderjaar ingevoerd.

 

De scholing van de huisartsdocent (de groepsbegeleider op het instituut) vindt plaats binnen de LED opleidingen. Gezien het gegeven dat de docent eens per 3-5 jaar de LED opleiding zal volgen valt deze scholing buiten het forfait.

 

Bijzondere activiteiten in relatie tot de forfaitaire regeling

 • HAO meerdaagse: valt binnen de forfaitaire regeling.
 • Centrale opleidersdag: valt binnen de forfaitaire regeling.
 • Referaten dag: door hoofd zelf te bepalen of dit extra punten oplevert, mits voldaan aan de BIA procedure.
 • LHK toets: levert extra punten op.
 • Introductiecursus opleiders: valt binnen de forfaitaire regeling. Indien de beginnende opleider de cursus volgt maar nog niet meteen start als opleider wordt alsnog punten hiervoor toegekend.
 • Gezamenlijke intervisie: volgens de regels met een EKC. Door hoofd zelf te bepalen of dit aldus aan opleiders wordt aangeboden. Levert extra punten op (intervisie).
 • Trainingen opleiden coschappen: punten worden toegekend naar rato van de scholingsuren, mits voldaan aan de BIA procedure.
 • Opleiderscongres: levert extra punten op, mits voldaan aan de BIA procedure.

 

Wanneer een of meer van de hier genoemde activiteiten al onderdeel uitmaken van de terugkomdagen vallen ze binnen de forfaitaire regeling en is aparte accreditering niet aan de orde. Indien niet vallend onder de forfaitaire regels dienen activiteiten volgens de gebruikelijke procedure apart aangevraagd te worden.

 

Procedure

De BIA wordt doorgaans uitgevoerd door een kleine commissie binnen de afdeling huisartsgeneeskunde meestal bestaande uit:

 • Hoofd van de afdeling (inhoudelijk verantwoordelijk).
 • Coördinator huisartsopleiders / staflid (aanspreekpunt).
 • Secretariaat / adm. medewerker(s) (verantwoordelijk voor de invoering in GAIA van de activiteiten basiscurriculum en van de vervolgopleiding huisartsgeneeskunde   

Registratie van de accreditatie vindt plaats in het vakinhoudelijke ABC1 deel van GAIA.

 

Deze landelijke regeling wordt iedere twee jaar geëvalueerd.