logo huisartsopleiding nederland

Toelichting: Protocol Toetsing en Beoordeling en Landelijk Toetsplan in de Huisartsopleiding

In november 2016 is het Protocol Toetsing en Beoordeling 2016 en het Landelijk Toetsplan 2016 goedgekeurd door het College Geneeskundige Specialismen en vastgesteld door Huisartsopleiding Nederland. 

 

Het Protocol  beschrijft de formele regelgeving waaraan de huisartsopleiding wat betreft toetsing en beoordeling minimaal dient te voldoen.

 

De Toetsplan beschrijft de visie op toetsing en beoordeling, en de instrumenten die daarbij behoren om: a. het leerproces van de aios zo goed mogelijk te ondersteunen en b. tot een goed oordeel en besluitvorming over de ontwikkeling van een aios te komen. Het biedt aios, opleiders en docenten ondersteuning bij het toetsen en beoordelen in de praktijk, en houvast bij de voortgangsgesprekken.

 

Wat is veranderd ten opzichte de eerdere versies uit 2011?

 

Aios worden getoetst volgens het principe van programmatisch toetsen, waarbij we niet werken met afzonderlijke examens, maar het geheel van toetsen, observaties en feedback die bijdragen in de beoordeling van de voortgang van aios. Het e-Portfolio ondersteunt dit geheel.

 

Er komt meer aandacht voor toetsen en beoordelen in de praktijk, met behulp van Thema’s en kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA’s). Aios laten zich observeren bij verschillende vormen van patiëntenzorg: acute zorg, chronische zorg, palliatieve zorg etc.

 

Er zijn jaarlijks minimaal drie voortgangsgesprekken tussen opleider en aios, waarin de competentieontwikkeling van aios bijgehouden wordt.

 

Er wordt minder cijfermatig beoordeeld en meer op inhoud. De inhoudelijke verwoording van observaties, toetsen en beoordelingen, de zogenaamde narratieve feedback, stelt hoge eisen aan beoordelaars en heeft als uiteindelijke doel het leren te stimuleren.

 

De LHK is een voortgangstoets bestaande uit 6 verplichte afnames. De ‘50%-voldoende’ regel rond de LHK is afgeschaft. In de voortgangsgesprekken is de voortgang op de LHK uitslag (kennisontwikkeling) een belangrijk onderdeel en worden de LHK uitslagen gekoppeld aan het medisch functioneren in de praktijk (competentiegebied 1). Dit stelt hogere eisen aan aios en beoordelaars dan voorheen. Verslaglegging hiervan vindt plaats in het e-portfolio. Het afnemen van een LHK-herkansingstoets is hierbij zelden geïndiceerd.

 

Informatie en advies

Neem voor aanvullende informatie en advies gerust contact met ons op