Toekomstbestendig Landelijk Opleidingsplan

Samen met vele deskundigen heeft Huisartsopleiding Nederland het Landelijk Opleidingsplan (LOP) gereviseerd. Op 25 mei 2023 is het concept Opleidingsplan aangeboden aan de hoofden van de 8 opleidingsinstituten. Daarna is dit plan door de hoofden ter goedkeuring voorgelegd aan het CGS. Met het nieuwe opleidingsplan kunnen we goed anticiperen op actuele uitdagingen voor huisartsen en actuele thema’s, zoals nu duurzaamheid, leefstijl, diversiteit en – digitale – innovaties in de eerstelijnszorg. Hoe bewegen we als opleiding mee? Lees hier meer over de revisie van het LOP.

20210902-huisartsenopleiding-111

Rol van huisarts

De maatschappij en de zorg veranderen in hoog tempo. De huisartsenzorg en het vak veranderen mee. De centrale rol van huisartsen is belangrijker dan ooit, om de zorg voor alle inwoners van ons land goed en betaalbaar te houden. Huisartsen gaan vanuit die rol nog meer samenwerken met andere zorgprofessionals. Zij gaan steeds meer gebruik maken van nieuwe hulpmiddelen en zich doelgerichter bezig houden met preventie, leefstijl en duurzaamheid. De huisarts blijft zorg op maat leveren, door persoonlijk contact met de patiënt.

Deze rolvervulling vraagt om voldoende, vakbekwame en toekomstbestendige huisartsen, die de kernwaarden van de beroepsgroep blijven waarmaken: persoonsgericht, medisch generalistisch, continu en gezamenlijk. Huisartsen die zelf richting geven aan het veranderende vak en ervoor zorgen dat het vak haalbaar blijft en voldoening blijft geven. Het leren vervullen van deze rol, stelt nieuwe eisen aan de opleiding van huisartsen. Hoe richten we de opleiding zo in, dat we huisartsen van de toekomst blijven opleiden? Met deze insteek reviseert de huisartsopleiding het Landelijk Opleidingsplan (LOP).

Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen

Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging

Landelijke Huisartsen Vereniging

Nederlands Huisartsen Genootschap

Cocreatie

Om te komen tot een breed gedragen LOP dat onderwijskundig samenhangend en actueel is, hebben we een ‘cocreatieproces’ doorlopen. Met deze werkwijze sloten we nauw aan bij de inzichten, behoeften, en taal van de verschillende gebruikers van de opleiding. In samenwerking met vele deskundigen richten we met het nieuwe LOP de opleiding flexibeler in.

  • Onze samenwerkingspartners LOVAH, LHOV, LHV en NHG hebben input geleverd, net als de hoofden en de verschillende coördinatoren van alle opleidingen.
  • Ruim 400 mensen hebben bijgedragen aan het nieuwe LOP. Naast aios, opleiders en docenten, hebben ook patiënten en verschillende inhoudelijke en onderwijskundige experts meegedacht.
  • Daarnaast zijn de ervaringen met het LOP uit 2017 en het wetenschappelijk onderzoek van onderwijs van de afgelopen jaren verwerkt in de revisie.

Inhoud

Bij de revisie van het Landelijk opleidingsplan blijven het competentieprofiel en inhoudelijke thema’s leidend. Sommige bestaande thema’s – zoals Praktijkmanagement – gaan meer aandacht krijgen. Binnen de thema’s gaat ook meer plaats komen voor actuele onderwerpen. Zoals interprofessionele samenwerking, diversiteit, duurzaamheid, medisch leiderschap, nieuwe zorgtechnologie en e-health.

Daarnaast verdienen sommige didactische onderwerpen meer aandacht. Denk aan zelfsturing, leven lang leren, veilig opleiden en interprofessioneel opleiden. Het huidige LOP blijft nog van kracht totdat het gereviseerde LOP door het CGS is bekrachtigd. Onder fasering van het project lees je meer over wanneer dat gebeurt.

Zelfsturing: verantwoord vertrouwen

Met alle oude en nieuwe onderwerpen is dé grote uitdaging om de opleiding, net als het vak zelf, behapbaar en aantrekkelijk te houden. Dat vraagt om keuzes, prioritering en het besef dat de driejarige huisartsopleiding slechts een onderdeel is van een leven lang leren.

Aios krijgen bij het kiezen en prioriteren een belangrijke zelfsturende rol. Zij gaan steeds meer meebepalen welke actuele thema’s ruimte krijgen in de opleiding. De ontwikkeling van deze zelfsturing is een gedeelde verantwoordelijkheid van aios, opleider en docent. Het vraagt, naast heldere kaders en beoordeling, ook om ruimte en vertrouwen. Vandaar het motto van de revisie van het LOP: verantwoord vertrouwen.

Fasen van revisie Landelijk Opleidingsplan

De revisie van het LOP verloopt in fasen:

  • Januari – september 2021. In de eerste fase hebben we bij gebruikers en andere belanghebbenden geïnventariseerd wat zij belangrijk vinden.
  • September 2021 – februari 2022. Vervolgens zijn we samen tot een ‘LOP-op-hoofdlijnen’ gekomen.
  • Februari 2022 – mei 2023. In een volgende fase is het LOP op hoofdlijnen uitgewerkt tot het huidige gereviseerde LOP. Daarbij is ook het competentieprofiel van de huisarts geactualiseerd. Het geactualiseerde LOP is op 25 mei overhandigd aan de opleidingshoofden.
  • Juni 2023 – voorjaar 2024. Verkrijgen van erkenning door de CGS en het voortzetten van de implementatie op de instituten en in het samenwerkingsverband.
  • Voorjaar 2024. Naar verwachting zal het nieuwe LOP in gebruik worden genomen in het voorjaar van 2024. Dan gaat het ook het nieuwe competentieprofiel gelden.

Praatplaat nieuw opleidingsplan

Wat betekenen de uitgangspunten van het nieuwe opleidingsplan voor het opleiden van toekomstbestendige huisartsen? Gebruik de praatplaat om samen met opleiders, stafleden, docenten en andere betrokkenen binnen jouw opleidingsinstituut het gesprek aan te gaan over het concreet maken van het nieuwe landelijk opleidingsplan binnen de opleiding.

praatplaat thumbnail
Download de praatplaat pdf

Wil je praatplaat gebruiken om het gesprek aan te gaan over het nieuwe opleidingsplan? Download de plaat dan als pdf en print hem uit.

Download

Downloads

Het nieuwe Landelijk Opleidingsplan is al in concept beschikbaar. Ook het vernieuwde competentieprofiel is al te downloaden.

Let op: tot het CGS in het voorjaar van 2024 heeft besloten over het LOP blijft het huidige opleidingsplan geldig. Ook het vernieuwde competentieprofiel van de huisarts gaat pas gelden wanneer het nieuwe Landelijk Opleidingsplan in gebruik wordt genomen. De LHV en NHG gaan al eerder met het vernieuwde competentieprofiel werken.

Vragen en contact

Heb je vragen over vernieuwing van het Landelijk Opleidingsplan? Neem dan contact op met:

E-mail: LOP-project@huisartsopleiding.nl