Samenwerkingspartners

Het opleiden van vakbekwame, veerkrachtige en toekomstgerichte huisartsen voor iedereen, dat doen we niet alleen. We werken hier in samen met een groot aantal partners.

 • Schola Medica: Alle aios huisarts- en ouderengeneeskunde volgen in de Schola Medica landelijk centraal onderwijs. Ook zijn er cursussen voor artsen niet in opleiding tot specialist (anios).
 • SBOH: De SBOH is de werkgever van artsen in opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde (aios) en tevens financier van de opleiding tot huisarts.
 • Lovah: De Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen behartigt de belangen van aios Huisartsgeneeskunde. Zij zijn automatisch lid van deze organisatie.
 • LHV: De Landelijk Huisartsen Vereniging is de belangenvereniging voor huisartsen en huisartsen in opleiding.
 • LHOV: De Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging is de beroeps- en belangenvereniging voor opleiders huisartsgeneeskunde.
 • NHG: Het Nederlands Huisartsen Genootschap is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te bevorderen.
 • NPA: NPA certificeert huisartsenpraktijken, zorggroepen, huisartsenposten en apotheekhoudende huisartsenpraktijken.
 • RGS: De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten toetst periodiek of artsen en opleidingen aan de regels van het College Geneeskundige Specialismen voldoen.
 • CGS: Het College Geneeskundige Specialismen stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen.
 • VWS: Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 • KNMG: De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst maakt afspraken en richtlijnen op terreinen die voor alle artsen en artsen in opleiding relevant zijn. Ter bevordering van de kwaliteit van de medische beroepsuitoefening en de volksgezondheid.
 • InEen: Ineen behartigt de belangen van organisaties voor eerstelijnszorg.

Concilium voor de Huisartsopleiding

Het Concilium voor de Huisartsopleiding is het overlegplatform van de beroepsorganisaties NHG en LHV, de opleidingsinstituten en de belangenverenigingen Lovah en LHOV. Het Concilium richt zich op de actualiteit en toekomstgerichtheid van inhoud en uitvoering van de opleiding tot huisarts.
concilium@huisartsopleiding.nl.