Zorg voor ouderen met complexe problematiek

Ouderen met complexe problematiek hebben een of meer van de volgende problemen: cognitieve beperkingen, handicaps, psychosociale problemen, multimorbiditeit, polyfarmacie of maatschappelijk isolement. Deze problemen hangen vaak met elkaar samen. Naast chronische zorg gaat het hier ook om veelvoorkomende aandoeningen zoals duizeligheid, slecht zien of slecht horen. Dit thema beschrijft de zorg voor deze kwetsbare ouderen.

Rol van de huisarts

Zorg voor ouderen is gericht op het herstel of behoud van het zelfstandig functioneren. Daarnaast blijven ouderen langer thuiswonen waardoor meer ouderenzorg naar de eerste lijn verschuift en de lokale overheid een grotere rol krijgt bij de organisatie van de zorg voor ouderen. Het vraagt van huisartsen niet alleen om kennis van verouderingsprocessen en alles wat daaruit volgt, maar het betekent ook dat je als huisarts vaak het initiatief zal moeten nemen om zorg goed te regelen.

Kenmerkende beroepsactiviteiten

Onderstaande kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA’s) horen bij het thema zorg voor ouderen:

  • Stelt vast of er sprake is van complexe problematiek.
  • Stelt in samenspraak met de patiënt een behandelplan vast.
  • Behandelt intercurrente ziekten in samenhang met bestaande (complexe) problematiek.
  • Bespreekt vroegtijdig de keuzes in aanvullende diagnostiek en/of behandeling rekening houdend met persoonlijke wensen en levensverwachting.
  • Stemt taken bij de zorg voor ouderen af met andere bij de patiënt betrokken hulpverleners.
  • Bepaalt periodiek de zorgbehoefte van de ouderen in de praktijk (door screening en/of casefinding) en past het zorgaanbod daar waar mogelijk op aan.
  • Verbetert en bewaakt de veiligheid van de ouderenzorg in de praktijk, door onder meer periodieke medicatiereviews en valpreventieprogramma’s.
  • Bepaalt welk aandeel de huisartsvoorziening heeft in de zorg voor ouderen en stemt dit af met andere verantwoordelijken in deze zorg zoals de Gemeente (WMO).

Vaardigheden bij dit thema

Download het Framework voor het aanleren van vaardigheden die bij het thema zorg voor ouderen horen. In het overzicht zijn per KBA de bijbehorende vaardigheden weergegeven.

Gerelateerd aan deze pagina